בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

קריטריונים לעליית הקבצה באנגלית ומתמטיקה

קריטריונים לעליית הקבצה במתמטיקה

 

1.     תלמיד שמגיע מבי"ס אחר, מחויב לעבור מבחן התאמה לפני שיבוצו. אם עד סוף הרבעון לא יעמוד התלמיד בתנאי ההקבצה ששובץ בה, יעבור להקבצה נמוכה יותר.

2.     קריטריונים למבחני מעבר מהקבצה נמוכה יותר להקבצה גבוהה יותר:

א.    תלמידים בשכבות ז', ח' רשאים לגשת למבחן מעבר אך ורק אם ממוצע ציוניהם הוא 90 ומעלה.

ב.    בשכבה ט', תלמיד עם ממוצע 85 ומעלה רשאי לגשת למבחן מעבר.

ג.     תלמיד העומד בקריטריונים יקבל התראה של שלושה שבועות מראש, וכן את החומר שעליו ייבחן (כולל עמודים בספר הלימוד הרלוונטי). האחריות על השלמת החומר חלה על התלמיד.

ד.    מבחן המעבר ייכתב ע"י מורה מההקבצה הגבוהה יותר.

ה.    תלמיד שיעמוד בתנאי הבחינה:

*ציון 65 ומעלה.

*צבירת 20 נק' לפחות בהנדסה .

יהיה רשאי לעלות להקבצה הגבוהה יותר.

ו.     מועד העלייה להקבצה הגבוהה יותר יהיה מיד לאחר בדיקת המבחן וקבלת ההחלטה.

 

קריטריונים לעליית הקבצה באנגלית

 ממוצע ציונים ברבעון/מחצית מעל 90.

 

 

 בסוף שנת הלימודים ניתנת הזדמנות לתלמידים לעבור להקבצה גבוהה יותר בתנאים הבאים:

*אנגלית – תלמיד שנמצא בהפרש של עד 10 נקודות מציון הסף לעליית הקבצה. 

כיתות  ז'-ח'- 90- מחצית ב'.

 

* מתמטיקה – תלמיד שנמצא בהפרש של עד 10 נקודות מציון הסף לעליית הקבצה:    

כיתות ז'- ח' – 90 – מחצית ב'.

 

*על התלמיד לגשת למבחן מעבר. 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת