בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

החינוך האישי

החינוך האישי
 
בשכבות ז' וח', בכיתות הרגילות הגדולות יש בכל כיתה שתי מחנכות.
עקרונות התכנית של "החינוך האישי"
 
*הרחבת המפגש הבין אישי בין תלמידים ומחנכים באמצעות פיצול הכיתה לקבוצות 
 קטנות (15- 20 תלמידים) הנפגשות עם חינוכאי ומפגשים אישים של החינוכאי עם   
 תלמידיו. 
 
* אחריות החינוכאי למהלך החינוך והלמידה של כל תלמיד, המבוססת על בניית 
  תכנית עבודה אישית בהתאם לנקודות החוזק שלו. 
 
* גיבוש חברי הקבוצה למתן תמיכה משמעותית לכל תלמיד. 
 
יעדי התכנית: 
 
* פיתוח אקלים חינוכי מיטבי ומיגור האלימות בבית הספר.
 
* חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לכיתתו ולבית ספרו. 
 
* העלאת הישגים לימודיים. 
 
* פיתוח תחומי מצוינות ומעורבות חברתית של כל תלמיד.
 
* הרחבת תפקיד המחנך והעצמתו.
 
* מעבר ממורה שמלמד את החומר למורה שמלמד את התלמידים. 
 
* חיזוק הקשר של ההורים עם ביה"ס והגברת מעורבותם בתהליך החינוכי. 
 
הערך המוסף: 
 
תכניות "חינוך אישי" יחד עם "אופק חדש" יוצרות שינוי משמעותי בתרבות הבית ספרית: 
 
* הרחבה והעמקה של הדיאלוג בין המורה לתלמיד באמצעות מפגשי השיח ושיחות 
  אישיות "אחד על אחד". 
 
* קידום יעדים לימודיים של כל תלמיד באמצעות הוראה פרטנית, אישית 
  ודיפרנציאלית. 
 
* תרגום ערכים חברתיים הלכה למעשה.
 
* למידת עמיתים ופיתוח מקצועי במסגרת שעות השהייה. 
הגדרות כלליות כניסה למערכת